Bu Âlem Buldu Nûrunla Bidâyet Yâ Resûlallah

Tarîk-i Uşşâkiyye meşâyihinden Hazmî Efendi Hazretlerinin Resûl-i Ekrem Efendimiz as hakkında bir nutk-i şerîfi...


NUTK-İ ŞERÎF

Bu âlem buldu nûrunla bidâyet yâ Resûlallah
Yine sende bulur âlem nihâyet yâ Resûlallah

Sana tâzîm için gönderdi "Cibrîl-i Emîn"i Hâk
Seni dergâhına Hakk etdi dâ'vet yâ Resûlallah

Şeb-i mi'râc husûsî bir tecellîdir sana yoksa
Bütün ânın senin mi'râc-ı izzet yâ Resûlallah

Seni gören görür Hakk'ı ki sen mir'ât-ı Rahmân'sın
Cemâl-i zâtını görmek ne devlet yâ Resûlallah

Senin hâk-i ıtır-nâkin tefâhür eyler eflâke
Harem-i hazretindir arz-ı cennet yâ Resûlallah

Günahkârım huzûrunda beni afveyle sultânım
Ki sensin âleme hüccet-i Rahmân yâ Resûlallah

Der-i devlet-meâbında boyun bükmüş niyâz eyler
Kulun Hazmî diler senden şefâ'at yâ Resûlallah


Bu ilâhî, 9 Ekim 1983 tarihinde, bestekârının da iştirâk ettiği bir meşk meclisinde okunmuşdur...

Nutuk : Hazmi Tura Efendi (Tarîk-i Uşşâkiyye Meşâyihinden)
Beste : Hâfız Kemal Tezergil
Makam : Rast
Usul : Düyek