Ciddi sayıda memur alınabilir mi?
Son günlerde özellikle memur alımlarına ilişkin haberler yoğun olarak gündemde yer almaktadır. Başbakan Erdoğan dahi konuşmalarında konuya değinmeye başlamıştır. Ancak polis alımı dışında, ciddi sayıda memur alınması mümkün değildir. Buna engel olan da 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki ilgili hükümdür. Memurlar.net olarak bütçe kanunu görüşmeleri sırasında bu sınırlamanın kaldırılmasını talep etmemize rağmen sınırlama sadece yüzde 50'ye çıkarılmıştır.


22 Nisan 2010 00:06BAŞBAKAN ERDOĞANIN AÇIKLAMASI

Başbakan Erdoğan, işsizliğin azaltılması için devletin alacağı tedbirler olup olmayacağının sorulması üzerine, "Öyle bir çalışmamız var. Biz şu anda memur konusunda ciddi bir alım yapmayı planlıyoruz tekrar. Rakam vermeyim, ama ciddi bir alım yapacağız" diye konuştu

MALİYE BAKANININ AÇIKLAMASI
''Geçen sene eskiden emekli olanların yerine yüzde 25 oranında yeni personel alınabiliyordu. Biz bunu Orta Vadeli Mali Program ve bütçe çerçevesinde yüzde 50'ye çıkardık. Konuya Bu çerçeveden bakmak lazım. Dolayısıyla bu aşamada rakamlardan çok ülkenin öncelikli ihtiyaçlarını dikkate alan bir çaba içerisindeyiz. Bizim için öncelik her zaman eğitim olmuştur. O nedenle Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacını karşılama konusunda bir çalışma yapıldı, orada 40 bin kişilik kadro söz konusu. İkinci olarak bizim için güvenlik de çok önemlidir. İçişleri bakanlığının personel talebi vardı. 20 bin polis alınması konusunda. Ondan sonra da ağırlığımız denetim elemanları ve sağlık."


2010 YILI BÜTÇE KANUNU NE DİYOR?

Hali hazırdaki mevzuata göre memur alabilmek için açıktan atama izninin olması gerekmektedir. Açıktan atama izinlerinin sayısı Bütçe Kanununun 22. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili madde şu şekildedir:
"13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları; serbest memur kadrolarına 2009 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabilir. Bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 4.000 adet, diğerleri için ilave 21.000 adet atama izni verilebilir."
Bu maddeye göre, 190 sayılı KHK'ya tabi kurumlar, 1- Bir önceki yıl boşalan kadroların yüzde 50'sine atama yapabilecektir. 2- Bu şekilde ihtiyacını karşılayamayan kamu kurumları için 25 bin adet açıktan atama izni daha verilmiştir. Bunun dağılımı ise Şubat ayında yapılmıştır.BU SINIRLAMAYA TABİ OLMAYAN PERSONEL ALIMLARI

Yüzde 50 sınırlamasına tabi olmayan personel alımları Bütçe Kanununun 22. maddesinin 2. fıkrasında şu şekilde düzenlenmiştir.
"- Hakimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere ve
- Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar,
- Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının ilgili mevzuatları uyarınca vergi ve sosyal güvenlik alanlarında münhasıran teftiş, denetim ve soruşturma görevlerini yerine getirmek amacıyla ihdas edilmiş kadrolarından yardımcı ve stajyer kadrolarına yapılacak atamalar,
- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre yapılacak özürlü personel atamaları,
- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askeri personel atamaları,
- emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar,
- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar ile
- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi ve 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 29 uncu maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri,
birinci fıkrada yer alan sınırlamalara tâbi değildir."


DEĞERLENDİRME

1- Burada en önemli bölüm polis alımına ilişkindir. 22. maddenin 2.fıkrasına göre polis alımı yüzde 50 sınırlamasına tabi değildir. Ancak öğretmen dahil olmak üzere tüm kadrolara yapılacak atamalar yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerindeki sınırlamalara tabidir. Bu nedenden dolayı da şuan için polis alımı dışında, eğer yeni bir kanuni düzenleme çıkarılmaz ise, Başbakan istese dahi ciddi sayıda memur alımı mümkün değildir. Ancak 4/B'li personel alımı bu sınırlamanın dışında olduğu için ciddi sayıda sözleşmeli personel alınması mümkün olabilir.


2- Diğer taraftan öğretmen atamaları için şu hususu da belirtmek gerekmektedir. Yukarıda yer verilen mevzuat gereğince bugün itibariyle kadrolu öğretmen ataması yapılmak istense, atanabilecek öğretmen sayısı 21 bindir. (10 bini 25 binin dağılımından, 11 bini ise 2009 yılında boşalan kadrolardan) Ancak, Bakan Çubukçu'nun açıklamasına göre 19 bin kadrolu öğretmen alımı için kanun çıkarılacaktır. Kanun çıkarılması halinde bu sayı 40 bin olacaktır.


3- 2009 yılında, sınırlama yüzde 25 şeklindeydi. Yani kamu kurumları bir önceki yıl boşalan kadrolarının yüzde 25'ine atama yapabildi. Bu yıl sınır, yüzde 50'ye çıkarıldığı için nispi olarak iki kat daha fazla memur alınacaktır. Ayrıca özürlü alımı da sınırlamanın dışında olduğu için ciddi sayıda özürlü alınacaktır. Ancak bugün itibariyle ortada hiçbir yeni durum bulunmamaktadır. Söz konusu bu belirlemeler, bütçe kanunu ile birlikte 1/1/2010 tarihi itibariyle yapılmıştır.