Merhaba arkadaşlar
:-[

Okul ödevi olarak baki`nin bu gazelini acil incelemem lazim ama yapamiyorum bana yardimci olurmusunuz?

Her türlü belagat unsurlarini bulmam gerekiyor, lütfen yardimci olurmusunuz


Mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün

1 Gülşende itdi nâz ile ‘arz-ı cemâl gül
Kıldı belâlu bülbüli âşüfte-hâl gül

2 Geldi zuhûra çâh-ı ‘ademden çıkup yine
Mîzâne girdi Yûsuf-ı Ken’ân-misâl gül

3 Döndi safâda encümen-i Mustafâya bâg
Hayl-i şükûfe zümre-i ashâb u âl gül

4 Câm-ı şarâbı içmez elinde tutar turur
‘Aşkuñ meyinden oldı meger bî-mecâl gül

5 Makbûl-i tab’-ı halk-ı cihân oldı nitekim
Dîvân-ı nazm-ı Husrev-i sâhib-kemâl gül

6 Bezm-i gam içre olmış iken bâde göz yaşı
Bâg-ı belâda dâg-ı dil-i pür-melâl gül

7 Lutfuñdan irdi Bâkîye rengîn filoriler
Gûyâ saçıldı meclise bir dest-mâl gül

8 Açdukça gonca beççe-i bülbül gibi dehân
Aldukça jâle beyzâların zîr-i bâl gül

9 Bâg-ı cihânda gül gibi handân u hurrem ol
Bezm-i safâda ey şeh-i ferhunde-fâl gül