Niçin eleştirel pedagoji gerekli?Eğitimin gerçekleştirildiği dersliklerde Paulo Freire’nin deyişiyle “bankacı/aktarmacı eğitim modeli” temelli olarak verili ve belirli bilgi aktarılmakta, böylece bu bilgi yeniden üretilip, meşrulaştırılmaktadır. Oysa, dersliklerde bilginin başka türlü, “sorun tanımlayıcı/eleştirel eğitim modeli” çerçevesinde, eğitim sürecinin iki aktörünün eşit ve eş anlı katılımıyla, eğitim sürecinde yer alan tüm ögelerin ve yapıların tartışılmasıyla birlikte (yeniden) üretilmesi ve/ya yerinden edilmesi gerekmektedir. Eleştirel pedagojik yaklaşımda, eğitmen ve öğrenci birbirlerinden yalıtılmış farklı konumlarda değillerdir. Her ikisi de “idrak etme” sürecinde etkindir: “Öğretmen öğrencilere malzemeyi, üzerinde düşünmeleri için sunar ve öğrenciler kendi düşüncelerini ifade ederlerken o da önceki değerlendirmelerini yeniden gözden geçirir” (Freire, 2003: 58). Freire’ye göre, “Bankacı eğitim, bilinci boğmaya çalışır; sorun tanımlayıcı eğitim, bilincin su yüzüne çıkması ve gerçekliğe eleştirel müdahalesi için çaba gösterir” (58).


Eleştirel pedagoji, derslik içi ve dışı iktidar ilişkileri ve bunların yeniden üretimi arasında da ilişki kurarak, eğitim sürecinin her iki aktörünü tarihsel, ekonomik, siyasal ve ekonomik ardyöreyi/bağlamı kavramaya ve öz-düşünümselliğe yönlendirir.

Niçin bu seminerler?

Niçin eleştirel pedagoji seminerleri düzenliyoruz?,Çünkü günümüzde kamusal alan giderek değersizleştirilmekte, siyasal söylemlerin içi boşaltılmakta ve farklı sözlerin dolaşımından arındırılmakta, gitgide alışveriş merkezi kültürüne dönüştürülmektedir. Eğer, bir toplumda demokratik açılımların gerçekleşmesini ve kamusal alanın “yurttaşların eylemesine” ait ve olanaklı bir alan olarak görmek istiyorsak, aklını özgürce kullanabilen yurttaş eğitimi olarak eğitim sürecini kavramak ve eleştirel pedagojinin ilkelerini bu süreçte yerleştirmek ve geliştirmek gerekmektedir. Bu nedenle, dünyanın ve insanlığın gidişatına müdahil olma araçlarını sağlayan eleştirel pedagojik anlayışın ve uygulamalarının, farklı alanlarla kesişmesinin bilinmesi ve tartışılması gerekmektedir.


İşte bu noktada, 8 haftalık bir seminer dizisi başlatıyoruz: Eleştirel Pedagoji Tartışma ve Eğitim Seminerleri.

Bu seminerler dizisinde eleştirel pedagojik anlayışının kendisinden, olanaklarından, akademisyenlerin kendini üniversite içinde ve dışında çeşitli iktidar süreçleri ve ilişkileri içinde konumlandırma stratejilerinden, feminist pedagojiden, sivil itaatsizlik eylemlerine ve sivil yurttaşlığın tanımlanmasına, eleştirel medya okuryazarlığı ile medya metinlerine nasıl müdahil olunacağına ve Türkiye’de neo-liberal politikalarla dönüşen ve ortaya çıkan tek renkli tüketim kültürüne/tüketimciliğe eklemlenmiş öğrencilik hallerinin somut uygulamalarla ve “öğrenci atölyesi” ile açımlanmasına değin geniş bir yelpaze içinde eleştirel pedagojik anlayış serimlenecektir. Seminerler herkesin katılımına açıktır ve katılımcıların kendi yaşam öykü ve deneyimlerinden taşıyacakları katkılarla zenginleşecektir. Seminer çalışmalarını uygulayacak olanlar ve program aşağıdadır.

Öyleyse, Michel Apple’in vurguladığı gibi, “hayata kayıtsız kalmamanın” aracı (2006) olan eleştirel pedagoji tartışma ve eğitim seminerlerine…

PROGRAM:

24 Şubat 2007 10:00-12:15 “Eleştirel Pedagoji Nedir?” Dr. Fevziye Sayılan, A.Ü. E.B.F.

3 Mart 2007 10:00-12:15 “Akademisyenlerin Habitus’u ve İktidar Pratikleri” Günseli Bayraktutan-Sütcü, B.Ü. İ.F.


10 Mart 2007 10:00-12:15 “Feminist Pedagoji”-Dr. Aksu Bora A.Ü. KASAUM

17 Mart 2007 10:00-12:15 “Sivil İtaatsizlik ve Yurttaşlık” Yrd.Doç.Dr. Erdal Dağtaş, A.Ü. İ.B.F.

24 Mart 2007 10:00-12:15 “Eleştirel Medya Okuryazarlığı” Doç.Dr. Mutlu Binark, B.Ü.İ.F. ve Doç.Dr. Mine Gencel-Bek A.Ü. İLEF

31 Mart 2007 10:00-12:15 “Öğrencilik Halleri” Doç.Dr. Hasan Akbulut ve Görsel Kültür Araş.Topluluğu-K.Ü. İ.F.

7 Nisan 2007 10:00-12:15 “Eleştirel Pedagoji Öğrenci Atölyesi”

YER: TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR KÜLTÜR VE SANAT İÇİN VAKIF-ANKARA ŞUBESİ

ADRES: ATATÜRK BLV. 127/10

TEL: 4198398

Düzenleyenler: Kalkedon Yayıncılık-Refleks-Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf