1. İMAM-I AZAM EBU HANİFE

2. İMAM-I HANBELİ

3. İMAM-I ŞAFİİ

4. İMAM-I MALİKİ

5. İMAM MUHAMMED BİN İSMAİL BUHARİ (BUHARİ)
6. EBUL-HÜSEYN MÜSLİM BİN HACCAC KUŞEYRİ (MÜSLİM)

7. BÜYÜK HADİS ALİMİ MUHAMMED BİN İSA TİRMİZİ

8. HAFIZ EBU DAVUD SÜLEYMAN BİN EŞ'AS SİCİSTANİ

9. EBU ABDULLAH MUHAMMED BİN YEZİD (İBN-İ MACE)

10. MUHAMMED B. RESUL BERZENCİ

11. ALAEDDİN ALİ B. HİŞAM MUTTAKİ HİNDİ

12. ABDÜLKADİR GEYLANİ

13. İMAM GAZALİ

14. İMAM-I RABBANİ

15. MUHYİDDİN ARABİ

16. İBN KESİR

17. İBN TEYMİYE

18. ZAHİDU'L KEVSERİ

19. CELALEDDİN SUYUTİ

20. BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

21. ŞEHABETTİN İBN-İ HACER ASKELANİ

22. HÜSEYİN HİLMİ IŞIK

23. MAHMUD ESA'D COŞAN

24. MAHMUT SAMİ RAMAZANOĞLU

25. EBU KASIM TABARANİ

26. ELMALILI HAMDİ YAZIR

27. MUHAMMED B. ALİ ŞEVKANİ

28. MUHAMMED CEMALEDDİN EL-KASİMİ EL-DIMIŞKİ

29. KURTUBİ

30. İMAM MATURİDİ

31. İMAM ACCURİ

32. İBN HAZM

33. PEZDEVİ

34. NESEFİ

35. TEFTAZANİ

36. İBNU'L ARABİ

37. İMAM CAFER ET TAHAVİ

38. BEYAZİ

39. SEYYİD ALUSİ

40. EBU'L MÜNTEHA

41. ES-SEFFARİNİ

42. ABDULMUHSİN BİN HAMD EL-ABBAD

43. EBU MUHAMMED HASAN B. ALİ EL-BERBEHARİ HANBELİ

44. MUHAMMED NASREDDİN ALBANİ

45. ŞEMSEDDİN MUHAMMED BİN AHMED SEFAREYNİ

46. EBU ABDULLAH MUHAMMED B. CAFER İDRİSİ KETANİ

47. ŞEHABEDDİN AHMED B. MUHAMMED GUMARİ

48. HASANEYN MUHAMMED MAHLUF EL-MISRİ

49. EB'UL-HASAN MUHAMMED B. HÜSEYİN ABURİ

50. SAİD HAVVA

51. ŞEYH HASAN ADVİ HAMZAVİ

52. M. SIDDIK B. HASAN KUNUCİ

53. MUHAMMED B. HASAN EL-ESNEVİ

54. NUREDDİN ATER

55. EBU ABDULLAH MUHAMMED B. CAFER İDRİSİ KETANİ

56. EBU'S-SADAT MUHAMMED B. MUHAMMED EBU ŞOHBE

57. EN-NEVEVİ

58. EBU'L-FAZL ABDULLAH B. MUHAMMED EL-İDRİSİ

59. MUHAMMED EL-MEKKİ

60. EBU BEKİRAHMED B. MUHAMMED İSKAFİ

61. HAFIZ EBU BEKİR B. HAYSEME

62. EBU-L BEKİR MUHAMMED B. İBRAHİM KELABAZİ BUHARİ

63. EBU KASIM ABDURRAHMAN SÜHEYLİ

64. YUSUF B. YAHYA MAKDİSİ EŞ-ŞAFİİ

65. ŞEYH İBRAHİM B. MUHAMMED HAMVİNİ

66. İBN-İ HACER EŞ-ŞAFİİ EL-MEKKİ

67. İBN-İ HACER-İ MEKKİ

68. ŞEYH MUHAMMED B. AHMET SEFARİNİ EL-HANBELİ

69. SÜLEYMAN B. İBRAHİ M KUNDUZİ

70. SEYYİD MUHAMMED SIDDIK KANUCİ BUHARİ

71. EBULFAZL ABDULLAH B. MUHAMMED SIDDIK.

72. ALLAME ŞEVKANİ

73. HAFIZ ESKALANİ

74. İBN-İ HACER-İ HEYSEMİ

75. ŞEBLENCİ

76. MISIRLI ŞEYH MUHAMMED-İ HANEFİ

77. ŞEYH MUHAMMED SABBAN

78. SÜVEYDİ

79. AHMED BİN ZEYNİ DEHLAN EŞ ŞAFİİ

80. ABDULVAHHAB ABDULLATİF

81. ALLAME EBU TAYİP

82. SAİD BİN CABİR

83. NİYAZİ MISRİ

84. EN NİFERİ

85. İMAMI AZAM FIKHI EKBER ŞERHİNDE ALİYYUL KAR'İ

86. TAHTAVİ

87. ŞEYH MANSUR ALİ NASİF (TAÇ İLMİHALİ)

88. SEYYİD KUTUP

89. ŞEYH FAKİH İMANİ

90. ALİ ES SABUNİ'

91. MUHAMMED MEHDİ EL-HORASAN

92. ŞEYHÜLİSLAM MUSTAFA SABRİ EFENDİ

ALLAH'IN RAHMETİ SANA OLSUN BİL Kİ VAADEDİLEN MEHDİNİN VAR OLUŞUNDA HİÇ KUŞKU YOKTUR. ÜÇ YÜZ HADİS VE ESERLE HATTA DAHA FAZLASI İLE BU KANITLANMIŞTIR.

(CASİM MÜHELHİL, "EL-BURHAN", C. 1, S. 339)Hz. Mehdi ile ilgili hadislerde dikkat çeken bir diğer özellik de çok sayıda sahabe tarafından rivayet edilmiş olmalarıdır. Nitekim bu hadislerin mütevatir kabul edilmesinin nedeni, yalan olması mümkün olmayacak kadar çok sayıda kişi tarafından rivayet edilmiş olmalarındandır. Hz. Mehdi'yle igili hadisleri rivayet eden sahabelerin sayısı, elliden fazladır. Bu sahabelerden bazıları şunlardır:

Enes İbni Malik, Katade, Hz. Ayşe, Ebu Hureyre, İmran bin Husayn, Nafi bin Utbe, Ebu Berze, Hüzeyfe bin Esir el Gıfari, Keysan, Osman bin el-As, Cabir bin Abdillah, Ebu Ümame, Ibn Mesud, Abdullah bin Amr, Semüre bin Cündüp, Nevvas bin Seman, Amr bin Avf, Hüzeyfe bin el Yeman, Ebul Eşas es Sanani, Ebu Umame el Bahili, Ebud Derda, Ebu Rafi, Ebu Said El Hudri, Ebu Malik el Gıfari, Rebi İbni Enes, Şehribni Havşeb, Ammar İbni Yasir...